Gå til innhold

EN SNAP – hva sier loven?

 

 

Hva er ulovlig deling av nakenbilder?

Snapper du et nakenbilder av noen, uten at de har gitt sitt samtykke, begår du et lovbrudd. Det gjelder uavhengig av om personen først sendte nakenbilde frivillig til deg, du tok bildet uten at personen visste det, eller du fikk bildet tilsendt av noen andre.

Hva er egentlig «samtykke»?

Et samtykke betyr at den som er på bildet sier at det er greit at bildet deles. Et samtykke må være frivillig og tydelig. Er du i tvil om du har fått et samtykke, må du spørre personen en gang til.

Hva sier åndsverksloven?

Det er ulovlig å spre bilder av andre uten at den som er på bildet samtykker til det. Det gjelder uavhengig av om det er et nakenbilder eller ikke. Det betyr at hvis du har tatt et bilde av en person, er det ulovlig å snappe dette, laste det opp på internett eller vise det offentlig uten samtykke fra personen på bildet. Dette gjelder også for video. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen. Situasjonsbilder hvor det er selve situasjonen eller aktiviteten som er i fokus, f.eks. et bilde fra en fotballkamp eller et bilde av publikum på en konsert, krever ikke samtykke.

Straffen for å dele bilder uten at den eller de som er på bildet sier at det er greit, er bot eller fengsel inntil tre måneder.

Hva sier straffeloven?

Offentliggjøring av bilder, video eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den personen det gjelder, er en krenkelse av privatlivets fred og rammes av straffeloven § 267. Spredning av nakenbilder er en slik krenkelse. Brudd på denne bestemmelsen kan straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

Oppbevaring og spredning av seksualiserte bilder av barn under 18 år er ulovlig.
Hva som er et seksualisert bilde er en konkret vurdering. Et bilde av en 15 år gammel gutt i badebukse på stranden er ikke er seksualisert bilde som rammes av straffeloven § 311. Det avgjørende er om bildet gir seksuelle assossiasjoner.

Straffen for å oppbevare og spre seksualiserte bilder av barn under 18 år er bot eller fengsel inntil tre år. Straffen for å oppbevare slike bilder kan i noen tilfeller falle bort hvis:
– personen på bildet er mellom 16 og 18 år og
– personen på bildet har samtykket til at bildet eller videoen kan tas og
– personen på bildet og den som oppbevarer det er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling»

Dette betyr at du og kjæresten din ikke blir straffet for å sende nakenbilder til hverandre og ha disse bildene lagret på telefonen, hvis begge er frivillig med på det. Å dele slike bilder med andre uten at den som er på bildet har samtykket til det, er alltid straffbart.

LOVTEKST – Åndsverkloven § 45 c og § 54 første ledd bokstav b

§ 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,

c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,

d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller

e) bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

§ 54. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved:

a) å overtre bestemmelser gitt til vern for opphavsretten i eller i medhold av 1. og 2. kapittel, bestemmelsene i § 39j eller § 41a, eller forbud nedlagt etter § 35 eller § 48, eller bestemmelser utferdiget av opphavsmannen etter § 39 andre ledd,

b) å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av 5. kapittel og kapittel 6a, §§ 45c, 46, 47 eller 48 siste ledd,

c) å innføre eksemplar av åndsverk eller av arbeider og opptak som nevnt i §§ 42, 43, 43a, 45 og 45a i hensikt å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, 3 når eksemplarene er fremstilt utenfor riket under slike forhold at en tilsvarende fremstilling her i riket ville vært i strid med loven, eller

d) å fremby eller på annen måte gjøre tilgjengelig for allmennheten arbeider eller opptak som er nevnt i §§ 42, 43, 43a, 45 eller 45a, når eksemplarene er fremstilt i strid med disse bestemmelser eller innført i strid med bokstav c i paragrafen her,

e) å innføre eksemplar av opptak som nevnt i § 45 i den hensikt å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten3 i ervervsøyemed, når tilvirkeren ikke har samtykket til innførselen og eksemplar av samme opptak med samtykke av tilvirkeren frembys her i riket. Departementet kan i forskrifter gjøre unntak fra denne bestemmelsen for innførsel av eksemplar fra nærmere bestemte land.

Ved overtredelse av bestemmelsen i § 12 fjerde ledd, gjelder første ledd i paragrafen her likevel bare dersom handlingen er forsettlig.

Er overtredelse som nevnt i første og annet ledd forsettlig, og foreligger det særlig skjerpende forhold, er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettshavere og andre, den vinning som lovovertrederen har hatt og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Forsøk på forsettlig overtredelse som nevnt i første til tredje ledd kan straffes likt med den fullbyrdete overtredelse.

Den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppgi opplysninger som nevnt i § 38c åttende ledd første punktum eller unnlater å påføre de i § 52 nevnte opplysninger på et verk som han forestår trykkingen av, straffes med bøter.

Overtredelse av tredje ledd jf. fjerde ledd påtales av det offentlige. Overtredelse av de øvrige bestemmelser i paragrafen her påtales ikke av det offentlige med mindre det begjæres av en organisasjon, jf. syvende ledd, eller finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Er denne lov overtrådt ved at et verk er brukt på en måte som er nevnt i §§ 13b, 14, 16a, 17b, 30, 32 og 34, kan påtale begjæres også av den organisasjon som kan inngå avtale etter § 36, så lenge fornærmede ikke motsetter seg det.

LOVTEKST – Straffeloven § 267

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentligmeddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

LOVTEKST – Straffeloven § 311

§ 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,

b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,

c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale,

d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller

e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. 

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. 

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål. Bestemmelsen gjelder heller ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

 

 

%d bloggere liker dette: